chromeandlightning:

Jon Rawson ‘86
 

My Little Pony The Movie - 1983